Obsah

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation)

Jedná se o obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, které vstupuje v účinnost 25. května 2018. GDPR zvyšuje ochranu osobních údajů občanů EU a zároveň ukládá zpracovatelům těchto údajů, jak s nimi nakládat. Tato právní norma je platná v celé EU.

Základní umělecká škola zpracovává tyto osobní údaje žáků a zákonných zástupců žáků:

1) Osobní údaje, které vyplývají z ustanovení § 28 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, tj. údaje povinné pro školní matriku. Tyto údaje nepodléhají souhlasu subjektu údajů (tj. zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka), zpracovávají se tzv. ze zákona.

2) Další osobní údaje žáků a zákonných zástupců, které jsou důležité pro činnost školy, a které jsou škole poskytnuty (např. e-mailové adresy, zdravotní pojišťovna žáka, tituly, povolání, pracoviště zákonných zástupců aj.). Tyto údaje podléhají informovanému souhlasu subjektu údajů (tj. zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka).

3) Škola dále pořizuje, zpracovává a v přesně definovaném rozsahu používá další informace a materiály, které lze z hlediska GDPR považovat za osobní údaje. Např. fotografie, audiovizuální nahrávky, autorská díla žáků aj. Tyto údaje podléhají informovanému souhlasu subjektu údajů (tj. zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka).

Poučení:

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu studia žáka ve škole a dále po dobu nutné archivace v souladu se skartačními lhůtami.

K osobním údajům žáků a zákonných zástupců mají přístup tito zaměstnanci školy – ředitel, zástupci ředitele, vyučující a administrativní pracovníci, a dále externí zpracovatelé osobních údajů (např. firma Senzio.cz - provozovatel portálu iZUŠ). Všichni jsou povinni s nimi nakládat v souladu s GDPR.

Osobní údaje jsou ve škole vedeny v elektronické podobě v počítačích zabezpečených heslem, v listinné podobě jsou uloženy v uzamykatelných skříních v uzamykatelných učebnách a kancelářích školy. Škola je mimo provozní dobu zabezpečena čidly elektronického bezpečnostního systému.

Subjekt údajů (tj. zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák) může žádat o výmaz osobních údajů uvedených v bodě 2) a 3) a kdykoliv odvolat svůj souhlas s jejich zpravováním, pokud si dále nepřeje, aby tyto údaje byly zpracovávány.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
Ilona Bočková
tel. 602 195 709 
mail: ilona.bocek@seznam.cz