Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách ZUŠ Moravské Budějovice

       

     Základní umělecká škola v Moravských Budějovicích patří k nejstarším uměleckým školám v jihlavském a znojemském regionu. V roce 1928, tedy v době jejího vzniku, byly hudební školy pouze v Jihlavě a ve Znojmě. 

   ZUŠ Moravské Budějovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je město Moravské Budějovice. Škola má pobočku v Jemnici, která byla založena v roce 1973.

      Poskytujeme žákům základní vzdělání v uměleckých oborech - hudebním a výtvarném. Taneční obor v současné době není otevřen, pro malý zájem uchazečů.

       Výuka v ZUŠ je rozdělena do dvou stupňů, první stupeň má 7 ročníků, druhý 4 ročníky a probíhá v odpoledních hodinách. Systém a průběh výuky upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším uměleckém vzdělávání (školský zákon), zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, vyhláška č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání a řada dalších předpisů, které je žák školy, jeho zákonný zástupce i učitel povinen respektovat.

 

 


výstava


 

výstava


 

Absolventská práce Anežky Jičínské

 

 

 


V pátek 19.6.2020 v 16.00 se v koncertním sále školy v Mor.Budějovicích bude konat Koncert absolventů hudebního oboru a prezentace práce absolventky výtvarného oboru. 

 


HUDEBNÍ OBOR

V týdnu od 1.6. do 5.6.2020 budou na naší škole v Mor.Budějovicích i v Jemnici Postupové zkoušky z Hudebního oboru. V tomto týdnu NEBUDE výuka hromadných předmětů v Hudebním oboru (Hudební nauka, Pěvecké sbory, Orchestry, Komorní hry, Souborové hry).

Ve čtvrtek 11.6. a v pátek 12.6.2020 jsou v Mor.Budějovicích Přijímací talentové zkoušky, proto NEBUDE výuka hromadných předmětů (Hudební nauka, soubory, ...) v těchto dnech.

VÝTVARNÝ OBOR

V pondělí 1.6.2020 budou v Jemnici a v úterý 9.6.2020 v Mor.Budějovicích Přijímací talentové zkoušky do Výtvarného oboru, proto výuka VO v těchto dnech odpadá. Výuka v ostatních dnech probíhá podle běžného rozvrhu.

 


Vláda na svém zasedání ve čtvrtek 23. 4. 2020 rozhodla o urychlení uvolňování vybraných opatření. Pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, povoluje se individuální výuka na základních uměleckých školách od 11. května 2020.

AKTUALITOVÁNO

Vláda na svém zasedání ve čtvrtek 30.4.2020 rozhodla, že výuka na základních uměleckých školách od 11.5.2020 je možná pro skupiny max. 15 žáků.

 
Z důvodu ochrany zdraví a provozu školy zahajujeme na naší škole výuku takto:
11.5.2020 začíná individuální výuka v Hudebním oboru (tzn. Hra na nástroj, Sólový zpěv)
18.5.2020 začíná kolektivní výuka - Výtvarný obor, Sborový zpěv (Kapky v M.B. i Eliška v Jemnici), Komorní a souborová hra, Komorní zpěv, Orchestr (J)elita band, Jelítka, Hudební nauka

 

Informativní dopis od ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy zde

 

Pokyny k otevření ZUŠ z ministerstva školství zde

 


Aktuální možnosti vzdělávání žáků základních uměleckých škol ZUŠ

Doporučení k elektronické komunikaci a práci na dálku pro ZUŠ přehledně zpracovala Asociace ZUŠ.

1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku
Probíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu poskytována průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy
Zákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje
Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ
Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky. Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák není hodnocen na vysvědčení.

Pokud ZUŠ poskytuje vzdělávání na dálku, úplata se vrací pouze v případě, že žák ukončí vzdělávání v ZUŠ. V této souvislosti není rozhodné, zda se žák na dálku vzdělává, nebo nereaguje. Situace, kdy žák ukončí vzdělávání, je zpravidla řešena ve školním řádu (vnitřním předpise); ten však nemusí počítat s aktuální mimořádnou situací.

Současnou situaci uzavření přístupu do ZUŠ a vliv na úplatu právní předpisy výslovně neřeší. Jedná se o tzv. vyšší moc. Pokud však ZUŠ neposkytuje vzdělávání na dálku – neposkytuje tedy veřejnou službu – a úplata by se měla vracet. Lze analogicky použít princip „zvláštního zřetele hodné situace“ (analogie k § 8 odst. 3 věta druhá vyhlášky 71/2005 Sb.). Považujeme za nesprávné si úplatu ponechat v situaci, kdy škola žádnou službu neposkytuje. Úplata se tedy vrací žákům v oboru, kde neprobíhá výuka na dálku. Tato situace zpravidla ve školním řádu (vnitřním předpise) řešena není, jelikož se nyní jedná o běžně nepředvídatelnou situaci.

Přijímání uchazečů o vzdělávání v ZUŠ pro školní rok 2020/2021
Škola se řídí platnou právní úpravou ve vyhlášce. Talentové zkoušky se budou konat po otevření škol tak, aby byl dodržen § 2 odst. 2) vyhlášky: „…Termín konání talentových zkoušek škola zveřejní nejpozději 14 dní před jejich konáním.“ Termín je tedy možno vyhlásit již v okamžiku, kdy bude s jistotou znám termín ukončení zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základních uměleckých školách.


Naši žáci svými díly podpořili projekt Úsměv do schránky. Vytvořili nejen řadu krásných kreseb a fotografií přímo od srdce, ale napsali i spoustu úžasných a milých vzkazů, které jistě potěší všechny adresáty.

Více ve Fotogalerii Výtvarného oboru

obrázek

obrázekobrázek


Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR, kdy 12.3.2020 vláda mj. zakázala osobní přítomnost žáků při vzdělávání i na Základních uměleckých školách, je výuka přerušená. 
Bližší informace ohledně výuky v ZUŠ MB získáváte od jednotlivých učitelů, kteří s vámi komunikují různými formami (e-mailem, telefonicky, přes různé aplikace, úložiště nebo sociální sítě) nebo na našich webových stránkách.
Zároveň vás informujeme, že všechny akce, kterých se měli účastnit žáci naší školy, jsou do odvolání zrušeny, nebo budou přesunuty na jiný termín. 

 


Práce žáků Výtvarného oboru:


Výtvarný obor má svůj Facebook a Instagram

 


 
Informace k výuce z Hudební nauky najdete zde:

pro žáky v Mor.Budějovicích  zus-mb/hudebni-nauka-a-seminare/zadane-ukoly-akce/

pro žáky v Jemnici zus-jemnice/hudebni-nauka-a-seminare/zadane-ukoly-akce-vychovne-koncerty/

 

Hudební tvoření s opičkou notičkou pro malé zvídavé muzikanty:

Hudební omalovánka

Hudební labyrint

Hudební křížovka

 

Video s opakováním základů z Hudební nauky:

Lekce 1: Délka not

Lekce 2: Rytmus


 

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR

koronavirus-vykricnik

Věnujte zvýšenou pozornost informacím MŠMT k vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky ze dne 12. března 2020.

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:

 • základní umělecké školy (nově),
 • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),
 • jazykové školy (nově),
 • jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
 • základní školy
 • střední školy a konzervatoře,
 • vyšší odborné školy,
 • vysoké školy 

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

Více informací zde: www.msmt.cz

 


 

 • Ve středu 26.2.2020 se v ZUŠ Hrotovice konalo Okresní kolo soutěže ZUŠ ve Hře na smyčcové nástroje. Naší školu reprezentovala Markéta Šťávová ze třídy p.uč. Karla Plocka na housle a získala krásné 2. místo. ​​​​​​​​​ Gratulujeme!
 • Výsledková listina na: https://www.soutezezus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=11892

 

 • V úterý 3.3.2020 se v ZUŠ Třebíč konalo Okresní kolo soutěže ZUŠ ve Hře na klavír. Žákyně naší školy získaly tato umístění:

                1. cena s postupem do krajského kola - Helena Šťávová (ze třídy p.uč. E.Zavadilové)

                1. cena - Viola Průšová (ze třídy p.uč. H.Ukašíkové)

                1. cena - Jana Hejlová (ze třídy p.uč. E.Zavadilové)

                2. cena - Anna Křížová (ze třídy p.uč. E.Zavadilové)

 

Všem soutěžícím gratulujeme ke krásnému umístění. 

Bohužel vás musíme informovat, že soutěže ZUŠ jsou kvůli současné situaci v ČR k 12.3.2020 ukončeny. Proto krajské kolo v Jihlavě, kde nás měla reprezentovat Helena Šťávová se nebude konat. 

Děkujeme. 

 

 


 

Práce žáků našeho výtvarného oboru:

 

 

 

 

 

Projekty

Projekt

Šablony ZUŠ Moravské Budějovice

Projekt Šablony pro ZUŠ Moravské Budějovice

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009257
Název projektu: 

Šablony pro ZUŠ Moravské Budějovice 

Zaměření projektu: 
 • koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací - personální podpora ZUŠ 

      Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - koordinátora spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací základním uměleckým školám.
Koordinátor spolupráce ZUŠ navazuje kontakty za účelem komunikace a hledání vhodných forem spolupráce se zástupci různých organizací v oblasti kultury a umění (školy, školská zařízení, neziskové organizace, spolky, úřady, aj.), případně v oblasti sociálních služeb.

 • vzdělávání pedagogických pracovníků v ZUŠ v rozsahu 8 hodin

      Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
  Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP a NIDV.

 • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, školských zaměření prostřednictvím vzájemných návštěv 

   Cílem je prohloubit spolupráci žáků i pedagogických pracovníků základních uměleckých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a obohatit se o vzájemné zkušenosti. Během nich proběhne společný koncert.

 • zapojení odborníka z praxe do výuky

   Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních uměleckých škol a odborníků z praxe v rámci jednotlivých uměleckých oborů. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
 

Projekt

MAP II v území ORP Moravské Budějovice

Projekt Å ablony pro ZUÅ  Moravské Budějovice 

 

Číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009025 

 
Financování projektu:

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

OP VVV
Zaměření projektu: