Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách ZUŠ Moravské Budějovice

       

     Základní umělecká škola v Moravských Budějovicích patří k nejstarším uměleckým školám v jihlavském a znojemském regionu. V roce 1928, tedy v době jejího vzniku, byly hudební školy pouze v Jihlavě a ve Znojmě. 

   ZUŠ Moravské Budějovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je město Moravské Budějovice. Škola má pobočku v Jemnici, která byla založena v roce 1973.

      Poskytujeme žákům základní vzdělání v uměleckých oborech - hudebním a výtvarném. Taneční obor v současné době není otevřen, pro malý zájem uchazečů.

       Výuka v ZUŠ je rozdělena do dvou stupňů, první stupeň má 7 ročníků, druhý 4 ročníky a probíhá v odpoledních hodinách. Systém a průběh výuky upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším uměleckém vzdělávání (školský zákon), zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, vyhláška č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání a řada dalších předpisů, které je žák školy, jeho zákonný zástupce i učitel povinen respektovat.

 


Informace k nařízení vlády platné od pátku 18.9.2020

Vzhledem k tomu, že výuka na naší škole není rozdělena podle stupňů základních škol, upravujeme povinnost nošení roušek takto.

Rouška i ve třídách je povinná:

  • skupinová a kolektivní výuka, kde převažují žáci 2.stupně ZŠ a studenti SŠ (platí pro Hudební i Výtvarný obor)
  • individuální výuka - žáci 2.stupně ZŠ a studenti SŠ

Rouška i ve třídách není povinná:

  • skupinová a kolektivní, kde převažují žáci 1.stupně ZŠ
  • skupinová, kolektivní a individuální výuka pěveckého a dechového oddělení (charakter této aktivity neumožňuje nošení ochranného prostředku)
  • individuální výuka - žáci 1. stupně ZŠ
  • individuální výuka - žáci 2. stupně a studenti SŠ (pouze v případě, že zákonný zástupce písemně požádá vyučujícího a ten s tímto souhlasí)

 

Povinnost všech nosit roušku ve společných prostorách (chodba, WC) zůstává v platnosti.

 
Informace k zahájení školního roku 2020/2021 

 

Od pondělí 7.9. probíhá všechna výuka dle rozvrhu.

Pro cizí osoby, včetně zákonných zástupců, je vstup do budovy školy umožněn jen ve vyjímečných případech, po předchozí dohodě se zaměstnancem školy a pouze s rouškou.

Od čtvrtka 10.9.2020 žáci a zaměstnanci školy roušku mít musí pouze ve společných prostorách (chodba, toalety). Ve třídách tato povinnost není, záleží na domluvě s vyučujícím. Po vstupu do budovy si musí všichni vydezinfikovat ruce.

Osoby s příznaky infekční choroby mají do školy vstup zakázán!

 


 

Na koncertě vystoupí i naše pěvecké sbory z Moravských Budějovic a Jemnice.

Přijďte si s námi a s Helenou Vondráčkovou zazpívat známé hity.

Začátek v 19.00.


 

Absolventská práce Anežky Jičínské

 

 


ABSOLVENTSKÝ KONCERT 2020

ZUŠ


 

Naši žáci svými díly podpořili projekt Úsměv do schránky. Vytvořili nejen řadu krásných kreseb a fotografií přímo od srdce, ale napsali i spoustu úžasných a milých vzkazů, které jistě potěší všechny adresáty.

Více ve Fotogalerii Výtvarného oboru

obrázek

obrázekobrázek

 

Práce žáků Výtvarného oboru:


 

Výtvarný obor má svůj Facebook a Instagram

 


 

Hudební tvoření s opičkou notičkou pro malé zvídavé muzikanty:

Hudební omalovánka

Hudební labyrint

Hudební křížovka

 

Video s opakováním základů z Hudební nauky:

Lekce 1: Délka not

Lekce 2: Rytmus

 


 

Práce žáků našeho výtvarného oboru:

 

 

 

 

 

Projekty

Projekt

Šablony ZUŠ Moravské Budějovice

Projekt Šablony pro ZUŠ Moravské Budějovice

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009257
Název projektu: 

Šablony pro ZUŠ Moravské Budějovice 

Zaměření projektu: 
  • koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací - personální podpora ZUŠ 

      Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - koordinátora spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací základním uměleckým školám.
Koordinátor spolupráce ZUŠ navazuje kontakty za účelem komunikace a hledání vhodných forem spolupráce se zástupci různých organizací v oblasti kultury a umění (školy, školská zařízení, neziskové organizace, spolky, úřady, aj.), případně v oblasti sociálních služeb.

  • vzdělávání pedagogických pracovníků v ZUŠ v rozsahu 8 hodin

      Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
  Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP a NIDV.

  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, školských zaměření prostřednictvím vzájemných návštěv 

   Cílem je prohloubit spolupráci žáků i pedagogických pracovníků základních uměleckých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a obohatit se o vzájemné zkušenosti. Během nich proběhne společný koncert.

  • zapojení odborníka z praxe do výuky

   Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních uměleckých škol a odborníků z praxe v rámci jednotlivých uměleckých oborů. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
 

obrázekPopis projektu

 

Cílem projektu je snižovat nezaměstnanost u znevýhodněných skupin ve strukturálně slabém regionu. V rámci projektu bude vytvořeno 1 pracovní místo s úvazkem 0,75, a to formou flexibilní pracovní doby. Jedná se o pracovní pozici -

 

koordinátor spolupráce ZUŠ,

 

jehož pracovní náplní bude zejména navazování kontaktů za účelem komunikace a hledání vhodných forem spolupráce se zástupci různých organizací v oblasti kultury a umění (školy, školská zařízení, neziskové organizace, spolky, úřady, aj.), případně v oblasti sociálních služeb. Pomoc při organizování akcí školy. Koncerty, vystoupení dětí a žáků, výstavy, základní administrativní práce vedení pošty, příprava a tisk letáčků, pozvánek apod.

 

Realizace projektu byla zahájena od 1.5.2020 a projekt bude ukončen do 31.12.2022.

 


 


Projekt
MAP II v území ORP Moravské Budějovice

logo

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009025

Je spolufinancován z evropského sociálního fondu prostřednistvím

OP VVV