Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách ZUŠ Moravské Budějovice

       

     Základní umělecká škola v Moravských Budějovicích patří k nejstarším uměleckým školám v jihlavském a znojemském regionu. V roce 1928, tedy v době jejího vzniku, byly hudební školy pouze v Jihlavě a ve Znojmě. 

   ZUŠ Moravské Budějovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je město Moravské Budějovice. Škola má pobočku v Jemnici, která byla založena v roce 1973.

      Poskytujeme žákům základní vzdělání v uměleckých oborech - hudebním a výtvarném. Taneční obor v současné době není otevřen, pro malý zájem uchazečů.

       Výuka v ZUŠ je rozdělena do dvou stupňů, první stupeň má 7 ročníků, druhý 4 ročníky a probíhá v odpoledních hodinách. Systém a průběh výuky upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším uměleckém vzdělávání (školský zákon), zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, vyhláška č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání a řada dalších předpisů, které je žák školy, jeho zákonný zástupce i učitel povinen respektovat.


 

AKTUÁLNÍ SITUACE K 13.10.2020

 

Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 omezuje provoz základních uměleckých škol tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání v základní umělecké škole a to od 14.října do 23. října 2020.

Od středy 14.října 2020 tedy opět přecházíme na distanční formu výuky ve všech oborech a typech vzdělávání (i individuální).

V pondělí 26.10 a v úterý 27.10 budou dny volna (bez distanční výuky), 28.10. je Státní svátek a ve čtvrtek 29.10. a v pátek 30.10. navazují Podzimní prázdniny.

 

Děkujeme, že respektujete všechna nařízení, která se mění každým dnem. Věříme, že od 2.listopadu se budeme s žáky opět setkávat ve škole a sdílet umělecké zážitky společně.

ZUŠ Mor.Budějovice

 


SITUACE k 9.10.2020

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, podle kterého byla do 18.října zakázána osobní přítomnost žáků ve výuce v ZUŠ bylo dnes 9.října 2020   ZRUŠENO.

 

V současné době PLATÍ nařízení vlády ČR ze dne 8.října 2020.

Vláda od 12.října do 25.října 2020 omezuje:

 • provoz základních uměleckých škol tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání, s výjimkou individuální výuky (tj. jeden učitel a jeden žák).
 • provoz všech škol (s výjimkou MŠ) tak, že součástí vzdělávání není zpěv

Zároveň zakazuje na dny 26.října a 27.října přítomnost žáků ve všech školách (tedy i základních uměleckých)

 

Základní umělecká škola Mor. Budějovice tedy oznamuje, že od 12.října do 25.října 2020 :
 • individuální výuka (hra na nástroj) bude probíhat prezenčně v budově školy, kdy ve třídě bude vždy jen jeden žák a učitel (ve skupinové výuce - dva žáci v hodině - bude výuka upravena tak, aby ve třídě byl přítomen vždy jen jeden žák) 
 • individuální výuka zpěvu (sólový zpěv) bude pokračovat v distanční (dálkové) formě
 • kolektivní výuka (výtvarný obor, sborový zpěv, hudební nauka, komorní hra, souborová hra, hra v orchestru) bude pokračovat v distanční (dálkové) formě, ve stejné podobě jako v týdnu od 5.října do 9.října. 

 

V pondělí 26.10 a v úterý 27.10 budou dny volna (bez distanční výuky), 28.10. je Státní svátek a ve čtvrtek 29.10. a v pátek 30.10. navazují Podzimní prázdniny.

 

Nadále zůstává v platnosti povinnost nošení roušky platné od 18.září 2020, desinfekce rukou, zákaz vstupu cizích osob (bez předchozí domluvy) do budovy školy.


Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina s účinností od pondělí 5.10.2020 do 18.10.2020 nařizuje omezení provozu základních uměleckých škol spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání.

Z tohoto důvodu musí Základní umělecká škola Moravské Budějovice s pobočkou v Jemnici přejít na distanční (dálkovou) formu výuky.

Bližší informace o výuce obdržíte od vašich vyučujících.

 


Informace k nařízení vlády platné od pátku 18.9.2020

Vzhledem k tomu, že výuka na naší škole není rozdělena podle stupňů základních škol, upravujeme povinnost nošení roušek takto.

Rouška i ve třídách je povinná:

 • skupinová a kolektivní výuka, kde převažují žáci 2.stupně ZŠ a studenti SŠ (platí pro Hudební i Výtvarný obor)
 • individuální výuka - žáci 2.stupně ZŠ a studenti SŠ

Rouška i ve třídách není povinná:

 • skupinová a kolektivní, kde převažují žáci 1.stupně ZŠ
 • skupinová, kolektivní a individuální výuka pěveckého a dechového oddělení (charakter této aktivity neumožňuje nošení ochranného prostředku)
 • individuální výuka - žáci 1. stupně ZŠ
 • individuální výuka - žáci 2. stupně a studenti SŠ (pouze v případě, že zákonný zástupce písemně požádá vyučujícího a ten s tímto souhlasí)

 

Povinnost všech nosit roušku ve společných prostorách (chodba, WC) zůstává v platnosti.

 

 

Absolventská práce Anežky Jičínské

 

 


ABSOLVENTSKÝ KONCERT 2020

ZUŠ


 

Naši žáci svými díly podpořili projekt Úsměv do schránky. Vytvořili nejen řadu krásných kreseb a fotografií přímo od srdce, ale napsali i spoustu úžasných a milých vzkazů, které jistě potěší všechny adresáty.

Více ve Fotogalerii Výtvarného oboru

obrázek

obrázekobrázek

 

Práce žáků Výtvarného oboru:


 

Výtvarný obor má svůj Facebook a Instagram

 


 

Hudební tvoření s opičkou notičkou pro malé zvídavé muzikanty:

Hudební omalovánka

Hudební labyrint

Hudební křížovka

 

Video s opakováním základů z Hudební nauky:

Lekce 1: Délka not

Lekce 2: Rytmus

 


 

Práce žáků našeho výtvarného oboru:

 

 

 

 

 

Projekty

Projekt

Šablony ZUŠ Moravské Budějovice

Projekt Šablony pro ZUŠ Moravské Budějovice

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009257
Název projektu: 

Šablony pro ZUŠ Moravské Budějovice 

Zaměření projektu: 
 • koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací - personální podpora ZUŠ 

      Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - koordinátora spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací základním uměleckým školám.
Koordinátor spolupráce ZUŠ navazuje kontakty za účelem komunikace a hledání vhodných forem spolupráce se zástupci různých organizací v oblasti kultury a umění (školy, školská zařízení, neziskové organizace, spolky, úřady, aj.), případně v oblasti sociálních služeb.

 • vzdělávání pedagogických pracovníků v ZUŠ v rozsahu 8 hodin

      Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
  Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP a NIDV.

 • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, školských zaměření prostřednictvím vzájemných návštěv 

   Cílem je prohloubit spolupráci žáků i pedagogických pracovníků základních uměleckých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a obohatit se o vzájemné zkušenosti. Během nich proběhne společný koncert.

 • zapojení odborníka z praxe do výuky

   Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních uměleckých škol a odborníků z praxe v rámci jednotlivých uměleckých oborů. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
 

obrázekPopis projektu

 

Cílem projektu je snižovat nezaměstnanost u znevýhodněných skupin ve strukturálně slabém regionu. V rámci projektu bude vytvořeno 1 pracovní místo s úvazkem 0,75, a to formou flexibilní pracovní doby. Jedná se o pracovní pozici -

 

koordinátor spolupráce ZUŠ,

 

jehož pracovní náplní bude zejména navazování kontaktů za účelem komunikace a hledání vhodných forem spolupráce se zástupci různých organizací v oblasti kultury a umění (školy, školská zařízení, neziskové organizace, spolky, úřady, aj.), případně v oblasti sociálních služeb. Pomoc při organizování akcí školy. Koncerty, vystoupení dětí a žáků, výstavy, základní administrativní práce vedení pošty, příprava a tisk letáčků, pozvánek apod.

 

Realizace projektu byla zahájena od 1.5.2020 a projekt bude ukončen do 31.12.2022.

 


 


Projekt
MAP II v území ORP Moravské Budějovice

logo

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009025

Je spolufinancován z evropského sociálního fondu prostřednistvím

OP VVV